سیب ترش مصری

567

سیب ترش مصری

هربسته 15,600تومان

(16,200تومان)

567

ازگیل

541

ازگیل

هربسته 16,900تومان

(17,500تومان)

541

گوجه سبز

534

گوجه سبز

هربسته 7,200تومان

(7,700تومان)

534

رطب

100

رطب

هربسته 22,500تومان

(23,000تومان)

100

پرتقال والنسیا

504

پرتقال والنسیا

هرکیلوگرم 8,000تومان

(10,000تومان)

504

موز

503

موز

هرکیلو 16,800تومان

(17,300تومان)

503

پرتقال تامسون تو سرخ

464

پرتقال تامسون تو سرخ

هرکیلو 12,300تومان

(12,800تومان)

464

پرتقال تامسون

474

پرتقال تامسون

هرکیلو 10,800تومان

(11,500تومان)

474

نارگیل

458

نارگیل

هرعدد 18,500تومان

(20,000تومان)

458

سیب زرد

309

سیب زرد

هرکیلو 14,900تومان

(15,500تومان)

309

سیب سرخ

312

سیب سرخ

هرکیلو 14,900تومان

(15,500تومان)

312

طالبی گردآبادی

400

طالبی گردآبادی

هرعدد 19,350تومان

(20,000تومان)

400

گریپ فروت

378

گریپ فروت

هرکیلو 5,900تومان

(6,500تومان)

378

لیمو خارگی

77

لیمو خارگی

هرکیلو 14,500تومان

(15,000تومان)

77

توت فرنگی

178

توت فرنگی

هربسته 11,000تومان

(12,000تومان)

178

لیمو ترش درجه 1

38

لیمو ترش درجه 1

هرکیلو 29,500تومان

(30,000تومان)

38

طالبی جانا درجه یک

190

طالبی جانا درجه یک

هرعدد 23,800تومان

(24,500تومان)

190

هندوانه درجه یک

276

هندوانه درجه یک

هرعدد 14,800تومان

(15,300تومان)

276

هلو

106

هلو

هرکیلو 16,500تومان

(17,000تومان)

106

کیوی

6

کیوی

هرکیلو 14,700تومان

(15,000تومان)

6

میوه تمر هندی ملس

518

میوه تمر هندی ملس

هربسته 36,000تومان

(37,000تومان)

518