خرمالوقصردشتی

1044

خرمالوقصردشتی

هرکیلوگرم 18,200تومان

1044

انارسیاه

909

انارسیاه

هرکیلوگرم 11,700تومان

909

شلیل شمس

765

شلیل شمس

هرکیلوگرم 15,400تومان

765

سیب زرد سایزمتوسط

309

سیب زرد سایزمتوسط

هرکیلو 7,000تومان

309

پرتقال نافی سبز

749

پرتقال نافی سبز

هرکیلوگرم 7,000تومان

749

انار می خوش

744

انار می خوش

هرکیلوگرم 10,500تومان

744

نارنگی شمالی

740

نارنگی شمالی

هرکیلوگرم 7,700تومان

740

گلابی

716

گلابی

هرکیلوگرم 25,200تومان

716

موز

503

موز

هرکیلو 14,300تومان

503

سیب سرخ

312

سیب سرخ

هرکیلو 7,000تومان

312

انار شیرین

183

انار شیرین

هرکیلو 9,000تومان

183

گریپ فروت

378

گریپ فروت

هرکیلو 7,000تومان

378

خرمالو شمالی

377

خرمالو شمالی

هرکیلو 9,800تومان

377

لیمو شیرین

305

لیمو شیرین

هرکیلو 7,000تومان

305

لیمو خارگی

77

لیمو خارگی

هرکیلو 8,400تومان

77

توت فرنگی

178

توت فرنگی

هربسته 27,650تومان

178

انگور ریش بابا

306

انگور ریش بابا

هرکیلو 5,300تومان

306

انجیر سیاه

172

انجیر سیاه

هرکیلو 19,600تومان

172

انگور سیاه

173

انگور سیاه

هرکیلو 9,800تومان

173

لیمو ترش

38

لیمو ترش

هرکیلو 16,100تومان

38

هلو

106

هلو

هرکیلو 10,500تومان

106

هندوانه

276

هندوانه

هرعدد 9,000تومان

276

به

33

به

هرکیلو 11,200تومان

33