سبزی قرمه خشک

626

سبزی قرمه خشک

هربسته 8,000تومان

(8,500تومان)

626

پونه خشک

599

پونه خشک

هربسته 8,500تومان

(9,000تومان)

599

 ریحان خشک

598

ریحان خشک

هربسته 8,500تومان

(9,000تومان)

598

شویدخشک

603

شویدخشک

هربسته 8,000تومان

(8,500تومان)

603

 کلم پلو خشک

597

کلم پلو خشک

هربسته 8,000تومان

(8,500تومان)

597

گیشنیز خشک

596

گیشنیز خشک

هربسته 8,000تومان

(8,500تومان)

596

ترخون خشک

595

ترخون خشک

هربسته 8,500تومان

(9,000تومان)

595

شنبلیله خشک

594

شنبلیله خشک

هربسته 8,500تومان

(9,000تومان)

594

پیاز داغ

593

پیاز داغ

هربسته 15,000تومان

(15,500تومان)

593

جعفری خردشده

592

جعفری خردشده

هربسته 6,500تومان

(7,000تومان)

592

سبزی ماهی پلو

571

سبزی ماهی پلو

هربسته 6,500تومان

(7,000تومان)

571

کلم برگ خردشده

588

کلم برگ خردشده

هربسته 6,500تومان

(7,000تومان)

588

سبزی دمپخت

568

سبزی دمپخت

هربسته 7,200تومان

(7,700تومان)

568

سبزی قلیه ماهی

560

سبزی قلیه ماهی

هربسته 7,200تومان

(7,700تومان)

560

شوید خردشده

558

شوید خردشده

هربسته 6,500تومان

(7,000تومان)

558

گشنیز خردشده

559

گشنیز خردشده

هربسته 6,500تومان

(7,000تومان)

559

سبزی کلم پلو

555

سبزی کلم پلو

هربسته 7,200تومان

(7,700تومان)

555