سبزی ماهی پلو

571

سبزی ماهی پلو

هربسته 4,500تومان

(5,000تومان)

571

اسفناج خرد شده

569

اسفناج خرد شده

هربسته 4,500تومان

(5,000تومان)

569

سبزی دمپخت

568

سبزی دمپخت

هربسته 5,000تومان

(5,500تومان)

568

قرمه سبزی تهرانی

552

قرمه سبزی تهرانی

هربسته 4,500تومان

(5,000تومان)

552

سبزی قلیه ماهی

560

سبزی قلیه ماهی

هربسته 5,000تومان

(5,500تومان)

560

سبزی آش

561

سبزی آش

هربسته 4,500تومان

(5,000تومان)

561

شوید خردشده

558

شوید خردشده

هربسته 4,500تومان

(5,000تومان)

558

ساقه کرفس خردشده

563

ساقه کرفس خردشده

هربسته 4,500تومان

(5,000تومان)

563

گشنیز خردشده

559

گشنیز خردشده

هربسته 4,500تومان

(5,000تومان)

559

سبزی کلم پلو

555

سبزی کلم پلو

هربسته 5,000تومان

(5,500تومان)

555