جعفری فری

581

جعفری فری

هربسته 15,000تومان

(15,500تومان)

581

پیازچه پاک شده

584

پیازچه پاک شده

هربسته 4,500تومان

(5,000تومان)

584

رکولا

580

رکولا

هربسته 15,000تومان

(15,500تومان)

580

لیتل جم

583

لیتل جم

هربسته 15,000تومان

(15,500تومان)

583

سورل

582

سورل

هربسته 15,000تومان

(15,500تومان)

582

کنگر پاک شده

578

کنگر پاک شده

هربسته 12,000تومان

(13,000تومان)

578

جوانه گندم

546

جوانه گندم

هربسته 5,000تومان

(5,500تومان)

546

جوانه شبدر

545

جوانه شبدر

هربسته 5,000تومان

(5,500تومان)

545

جوانه ماش

544

جوانه ماش

هربسته 5,500تومان

(6,000تومان)

544

جوانه میکس

543

جوانه میکس

هربسته 8,000تومان

(9,000تومان)

543

نخود فرنگی

533

نخود فرنگی

هرکیلوگرم 8,200تومان

(8,700تومان)

533

سوئیس چارد

528

سوئیس چارد

هربسته 15,000تومان

(15,500تومان)

528

کیل

527

کیل

هربسته 15,000تومان

(15,500تومان)

527

گل کلم

495

گل کلم

هرعدد 6,750تومان

(7,300تومان)

495

تره 300 گرمی

384

تره 300 گرمی

هربسته 2,000تومان

(3,000تومان)

384

سبزی خوردن دسته ای

389

سبزی خوردن دسته ای

هرکیلو 5,500تومان

(6,000تومان)

389

اسفناج دسته ای

382

اسفناج دسته ای

هردسته 2,500تومان

(3,000تومان)

382

پیازچه 300 گرمی

381

پیازچه 300 گرمی

هردسته 2,000تومان

(3,000تومان)

381

شوید 300گرمی

412

شوید 300گرمی

هردسته 2,000تومان

(2,200تومان)

412

کاهو پیچ

66

کاهو پیچ

هرعدد 6,500تومان

(7,000تومان)

66

جعفری 300 گرمی

227

جعفری 300 گرمی

هردسته 2,000تومان

(2,120تومان)

227

نعنا 300 گرمی

228

نعنا 300 گرمی

هردسته 2,600تومان

(3,000تومان)

228

سبزی خوردن پاک شده

91

سبزی خوردن پاک شده

هربسته 6,000تومان

(7,000تومان)

91

گشنیز 300 گرمی

229

گشنیز 300 گرمی

هردسته 2,000تومان

(2,320تومان)

229

کرفس متوسط

121

کرفس متوسط

هرکیلو 4,900تومان

(5,500تومان)

121

کلم بروکلی

49

کلم بروکلی

هرکیلو 12,500تومان

(13,000تومان)

49

ریحان 300 گرمی

226

ریحان 300 گرمی

هردسته 5,500تومان

(6,000تومان)

226

کاهو پاک شده

61

کاهو پاک شده

هرکیلو 3,500تومان

(4,000تومان)

61