نشاسته بسته250گرمی

661

نشاسته بسته250گرمی

هربسته 3,000تومان

(3,300تومان)

661

جو پرک بسته 200گرمی

654

جو پرک بسته 200گرمی

هربسته 2,500تومان

(2,800تومان)

654

بلغور جو بسته 900گرمی

653

بلغور جو بسته 900گرمی

هربسته 8,500تومان

(8,800تومان)

653

جو پوست کنده بسته300گرمی

652

جو پوست کنده بسته300گرمی

هربسته 3,100تومان

(3,400تومان)

652

بلغور گندم بسته 900گرمی

651

بلغور گندم بسته 900گرمی

هربسته 8,500تومان

(8,800تومان)

651

گندم پوست کنده بسته300گرمی

650

گندم پوست کنده بسته300گرمی

هربسته 3,100تومان

(3,400تومان)

650

ماش بسته 900گرمی

649

ماش بسته 900گرمی

هربسته 29,000تومان

(29,300تومان)

649

دانه ذرت آجیلی 300گرمی

648

دانه ذرت آجیلی 300گرمی

هربسته 6,500تومان

(6,700تومان)

648

لپه بسته 900گرمی

647

لپه بسته 900گرمی

هربسته 17,200تومان

(17,500تومان)

647

نخود درشت بسته 900گرمی

646

نخود درشت بسته 900گرمی

هربسته 15,700تومان

(16,000تومان)

646

لوبیا قرمز کپسولی بسته 900گرمی

645

لوبیا قرمز کپسولی بسته 900گرمی

هربسته 24,800تومان

(25,100تومان)

645

لوبیا پلو ریز بسته 900گرمی

644

لوبیا پلو ریز بسته 900گرمی

هربسته 39,500تومان

(39,800تومان)

644

لوبیا پلو درشت بسته 900گرمی

643

لوبیا پلو درشت بسته 900گرمی

هربسته 32,200تومان

(32,500تومان)

643

لوبیا چیتی بسته 900گرمی

642

لوبیا چیتی بسته 900گرمی

هربسته 25,000تومان

(25,300تومان)

642

لوبیا قرمز بسته 900گرمی

641

لوبیا قرمز بسته 900گرمی

هربسته 20,300تومان

(20,600تومان)

641

عدس ریز 900گرمی

640

عدس ریز 900گرمی

هربسته 13,600تومان

(13,900تومان)

640

عدس درشت بسته 900گرمی

639

عدس درشت بسته 900گرمی

هربسته 12,400تومان

(12,700تومان)

639

دال عدس بسته 900گرمی

638

دال عدس بسته 900گرمی

هربسته 11,000تومان

(11,300تومان)

638

آردنول بسته 500گرمی

637

آردنول بسته 500گرمی

هربسته 3,200تومان

(3,400تومان)

637

آرد برنج بسته 300گرمی

636

آرد برنج بسته 300گرمی

هربسته 6,100تومان

(6,400تومان)

636

آرد نخودچی بسته 250گرمی

635

آرد نخودچی بسته 250گرمی

هربسته 5,000تومان

(5,300تومان)

635

آرد گندم بسته250گرمی

634

آرد گندم بسته250گرمی

هربسته 3,200تومان

(3,500تومان)

634

لپه

466

لپه

هربسته 11,950تومان

(12,500تومان)

466

لوبیا قرمز متوسط

468

لوبیا قرمز متوسط

هربسته 11,750تومان

(12,000تومان)

468

نشاسته

470

نشاسته

هربسته 5,000تومان

(5,500تومان)

470