خرمای کبکاب خوزستان

572

خرمای کبکاب خوزستان

هربسته 19,000تومان

(20,000تومان)

572

خرمای گردویی کنجدی

573

خرمای گردویی کنجدی

هربسته 23,000تومان

(24,000تومان)

573

رطب مضافتی بم

574

رطب مضافتی بم

هربسته 24,000تومان

(25,000تومان)

574

خرمای صادراتی خاصو

576

خرمای صادراتی خاصو

هربسته 17,000تومان

(18,000تومان)

576