سوسیس هات داگ 70% دمس

هربسته 17,500 تومان

(20,500 تومان)

گوشت چرخ کرده

هربسته 43,000 تومان

شیشلیک گوسفندی

هرکیلوگرم 110,000 تومان

گردن گوسفند

هرعدد 132,000 تومان

سر دست بره

هرعدد 220,000 تومان

راسته گوسفند

هرکیلوگرم 175,000 تومان

ران بره

هرعدد 330,000 تومان

مغز ران گوساله

هرکیلوگرم 86,000 تومان

ران بدون پوست

هربسته 27,000 تومان

بال مرغ ساده

هربسته 18,500 تومان

کتف مرغ ساده

هربسته 18,500 تومان

استیک کعب ران بی استخوان

هربسته 31,000 تومان

ساق ران مرغ

هربسته 29,700 تومان

کتف اسپایسی (جوجه کباب)

هربسته 19,550 تومان

بال اسپایسی (جوجه کباب)

هربسته 19,550 تومان

کتف زعفرانی (جوجه کباب)

هربسته 19,550 تومان

بال زعفرانی (جوجه کباب)

هربسته 19,550 تومان

سینه زعفرانی (جوجه کباب)

هربسته 31,100 تومان

ران زعفرانی (جوجه کباب)

هربسته 31,100 تومان

جوجه کباب لاری

هربسته 31,100 تومان

جوجه کباب ویژه

هربسته 31,100 تومان